Bài giảng: Nhận biết cây cối và con vật

Mục tiêu:
- Nêu được tên một số cây, con vật sống trên cạn, dưới nước.
- Có ý thức bảo vệ cây cối và các con vật.
Quan sát tranh và hãy cho biết cây nào sống trên cạn, cây vào sống dưới nước, cây nào vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước ,cây nào rễ hút được hơi nước và các chất khác trong không khí
Đăng nhập để bình luận