Bài giảng: Nhận biết cây cối và con vật

Cây cối và các con vật có thể sống được ở khắp nơi
- Sống trên cạn
- Sống dưới nước
- Bay lượn trên không
- Vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước
Đăng nhập để bình luận