Bài giảng: Ôn tập con người và sức khỏe

CÂU 1:Trong quá trình sống, con người lấy gì từ môi trường?
CÂU 2:Trong quá trình sống, con người thải ra môi trường cái gì?
CÂU 3:Hoàn thành phần còn thiếu trong sơ đồ:
CÂU 4:Những cơ quan nào trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường?
Đăng nhập để bình luận