Giáo trình kinh tế quốc tế

Giáo trình này giúp cho các bạn sinh viên hiểu thêm và rõ ràng hơn môn kinh tế quốc tế để ứng dụng vào kinh doanh sau này. Kinh tế quốc tế (hay kinh tế học quốc tế) nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa các nền kinh tế của các nước và các khu vực trên thế giới. Kinh tế quốc tế là môn khoa học nghiên cứu những vấn đề phân phối và sử dụng các nguồn lực, tài nguyên giữa các yếu tố sản xuất, chuyển đổi tiền tệ và thanh toán giữa các nước

Từ khóa: kinh tế quốc tế, giáo trình kinh tế, kinh tế xã hội, kinh tế thương mại, kinh tế tài chính, thương mại quốc tế

pdf 99 trang | Chia sẻ: 1212220033 | Ngày:04/12/2012 | Lượt xem:45 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận