MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC - PGS. TS. PHẠM HỒNG QUANG

Giáo dục nhân cách toàn diện là mục tiêu cơ bản của hệ
thống giáo dục quốc dân và đang là vấn đề quan tâm của
toàn xã hội. Trong xã hội hiện đại, chất lượng con người
với các tiêu chí về phẩm chất và năng lực đang đòi hỏi
toàn xã hội phải dốc sức trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Ở
mỗi giai đoạn lịch sử, mô hình nhân cách có thể có những
yêu cầu mới khác nhau, song quy luật về sự hình thành và
phát triển nhân cách con người vẫn phải là vấn đề cơ bản,
cốt lõi của lí luận và thực tiễn giáo dục.
Đăng nhập để bình luận